Start Historia Położenie Charakterystyka Partnerzy
Menu główne
strona główna
UMiG Połaniec
władze miasta
osiedla, sołectwa
plan miasta
organizacje pozarządowe
honorowi obywatele
Informator ...
służba zdrowia
pomoc, bezpieczeństwo
oświata
kultura
sport i rekreacja
finanse
gastronomia
stacje obsługi
dostawcy internetu
pozostałe
katalog firm
warto zobaczyć
repertuar kina !
Oferta inwestycyjna
strefa ekonomiczna
mapa inwestycyjna
Bieżące
aktualności
działy artykułów
fotografia
download
pogoda na dziś
katalog stron
kontakt
Pozostałe


Znajdź w serwisie

www.polaniec.pl
Stypendium szkolne
Dodano dnia: 26.08.2008, przez: administrator
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu ul. Ruszczańska 27 informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2008 / 2009 będą przyjmowane w dniach:

• od 1 do 15 września 2008 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
• oraz od 1 do 15 października 2007 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb socjalnych.

W godzinach od 7.30 do 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz wtorki od godz. 8.00 do 16.00 (wnioski można pobrać w w/w zespole pokój 132, tel. 0-15 8655 810, lub ze strony internetowej www.zeaoiw.bip.umig.polaniec.pl
Wnioski składane przez wnioskodawców powinny być potwierdzone postanowieniem przez Dyrektorów szkół, dla uczniów (słuchaczy), którzy na podstawie art. 90b oraz 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) są uprawnieni do otrzymania w/w stypendium.
Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8  ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) czyli 351 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach.
3.kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek Ubezpieczeń Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążone podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne nie zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby.

W przypadku osób bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy, potwierdzone powinny być również zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe z Opieki Społecznej.

Do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Osoby powinny przedłożyć aktualny nakaz płatniczy.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia złożenia wniosku.

Kalendarz
Maj
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Skok do galerii
Multimedia

Polecamy

 
ˆ 2008 Urząd Miasta i Gminy Połaniec. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.029 | współpraca Tomasz Kaczmarczyk